Om kvalitet och hållbarhet


Pendax AB är en nära producent av mötesrumsinredning. Vi använder hållbara och återvinningsbara material med känt ursprung från så lokala källor som möjligt när vi tillverkar era produkter.

Vi konstruerar produkterna så att de är lätta att reparera och uppgradera. De passar på så sätt in i den cirkulära ekonomin.  

För att ha koll på hållbarheten i våra produkter så mäter och värderar vi åtta stycken punkter under ekodesign, materialval, klimatsmarthet och socialt ansvar. 


Vi är certifierade enligt ISO9001:2015 och ISO 14001:2015. Det betyder att vi bland annat har rutiner som säkerställer att vi följer alla lagar och regler som gäller och att vi har ett ständigt förbättringsarbete när det gäller kvalitets- och miljöprestanda. 

I och med detta får vi årligen också en noggrann genomlysning av vår verksamhet av en tredje parts certifieringsorgan, A3Cert, som i sin tur är certifierade av SWEDAC.

Pendax AB skall i varje ögonblick ange vikten av att: Utveckla, konstruera, producera och marknadsföra produkter som infriar eller överträffar kundens förväntningar. Leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Alla anställda skall sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete och följa lagar och förordningar.

Pendax verkar för ständig miljöförbättring och förebygger förorening genom att: 
Följa miljölagstiftning och leva upp till marknadens och myndigheters krav.
Målmedvetet i vår produktutveckling och inköpsprocess ifrågasätta alla material och där så är möjligt ersätta med miljövänligare alternativ. Vid val av leverantörer prioritera företag som har en utvecklad miljöpolicy.
För transporter sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. All personal alltid prövar möjligheten till virtuella möten istället för resor.

För att kunna klara av ovanstående övergripande mål agerar vi på följande vis:

  • Vid inköp kräver vi innehållsdeklarationer och säkerhetsdatablad.
  • Vi verkar aktivt för att miljövänliga produkter marknadsförs.
  • Vi strävar löpande efter effektiviseringar som spar energi och minskar belastningen på miljön.
  • Vi strävar efter att tillämpa det mest miljövänliga transportalternativet vid varje transportbehov.
  • Samtliga våra anställda ges möjligheten att använda videokonferens.

Efterlevnad och måluppfyllelse: 
Företagsledningen har definierat och dokumenterat företagets policy och kvalitetsmål. Varje chef ansvarar för att policyn förstås och tillämpas inom sitt ansvarsområde. Alla anställda skall i sitt arbete se till att policyn efterlevs och målen nås.

Ständiga förbättringar som leder till bättre produkter och kvalitet på vårt arbete skall ingå som en naturlig del i verksamheten. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt.

Vi värnar om allas personliga integritet och det är viktigt att våra medarbetare, leverantörer och kunder känner trygghet med hur personuppgifter behandlas hos oss. Denna policy beskriver varför och hur vi behandlar personuppgifter och hur vi arbetar för att skydda informationen.
Vi samlar in personuppgifter som frivilligt tillhandahålls till oss. Exempel vid förfrågningar, avtal, jobbansökningar, anställningsavtal deltar på arrangemang anordnade av oss, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in kan vara ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och bransch.
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster eller specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta, förfrågningar, avtal, köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: Skicka dig, offerter, ordererkännanden, fakturor, nyhetsbrev och information om aktuella områden inom vårt verksamhetsområde och inbjudningar till aktiviteter. För dig som anställd hos oss information som berör din relation till oss.
Endast personer som behöver behandla personuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.
Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge lagar och förordningar kräver samt så länge du fortsätter vara vår kund, leverantör, anlitar oss för våra tjänster, besöker våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss och intresserade av våra tjänster.
Du har rätt att ta del av personuppgifter. Om du anser att uppgifterna är felaktiga kan du begära att de rättas. Du kan även när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga personers tillgång. Alla som vill ha mer information är välkomna att höra av sig till vår Ekonomiavdelning eller direkt till VD. 08-55536900

Att produkterna kan användas av alla är ett extra viktigt hållbarhetskrav för oss som tillhandahåller inredning till offentliga miljöer. 
Alla i samhället ska nämligen ha lika och obehindrad möjlighet att både uttrycka och tillgodogöra sig information. Det är en demokratifråga.
Naturligtvis kontrolleras även att vi följer dessa krav och principer vid de återkommande tredjepartscertifieringarna.

Vi har utvecklat ett eget poängsystem för att på produktnivå bedöma hur enkelt det är att byta funktionsenheter, hur mycket av det ingående materialet som är återvunnet, återvinningsbart, har känt ursprung, hur långt bort det tillverkats och hur stor andel material med låg miljöpåverkan det består utav. Även socialt ansvar ingår i detta system och det bygger då på ständigt rullande leverantörsbedömningar. Detta är i väntan på att det kommer motsvarande poängsystem i ett Ekodesigndirektiv från EU i denna produktgrupp.